Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Nguyễn Văn Hà

Giáo Viên Tiếng Nhật