Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Moe Michishita

Giáo viên tiếng Nhật

Nguyễn Kim Hưng

Giáo viên

Nguyễn Văn Hà

Giáo viên tiếng Nhật