Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Bùi Thảo Trâm

Giáo Viên Tiếng Nhật