Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Nguyễn Thị Tố Nữ

Giáo viên cấp cao

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo viên cấp cao

Lê Trần Mỹ Hạnh

Giáo viên cấp cao

Trần Thị Kiều

Giáo viên tiếng Nhật

Nguyễn Minh Thùy

Giáo viên tiếng Nhật

Arshida Yoshie

Giáo viên tiếng Nhật

Komuro Kyoko

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản