Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Hà Hớn Nguyên

Giáo viên tiếng Nhật