Cam kết thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/CK-TNCN: Hợp đồng dưới 3 tháng

cam kết 02

Chào các bạn đang làm việc trong công ty hoặc tổ chức, nhưng chỉ ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) dưới 3 tháng và có tổng thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên. Bạn có biết rằng, bạn có thể cam kết về thu nhập để không phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân không?

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN

Cam kết thu nhập Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế. Điều kiện để làm bản cam kết 02/CK-TNCN gồm:

 • Là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng.
 • Có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đ/ lần trở lên.
 • Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết.

Những trường hợp phổ biến sau không đủ điều kiện làm cam kết nhưng nhiều kế toán vẫn hay mắc phải:

 • Tại thời điểm làm cam kết chưa có mã số thuế (ví dụ: tháng 1/2019 làm cam kết nhưng tại thời điểm đó chưa có mã số thuế TNCN thì cam kết không có hiệu lực)
 • Có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế.

Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết thuế thu nhập cá nhân 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

 1. Tên tôi là: …………………………………………………………….……………

 2. Mã số thuế:

 3. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..………………….………….

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…………………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

 • Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

 • Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

= 132 triệu đồng

 • 4,4 triệu đồng

x 10 tháng

= 176 triệu đồng

Bản cam kết thuế thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN theo Thông tư 92

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——-

BẢN CAM KẾT Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN

Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…………………………………….

 1. Tên tôi là: …………………………………..………………….………………………………..…

 2. Mã số thuế:

 3. Số CMND/hộ chiếu: ………………………… Ngày cấp:………………………Nơi cấp:………….

 4. Địa chỉ cư trú: ……………………….…………………….…………………………….…………..

 5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm ……………..tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại …………………………………..(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng ước tính tổng thu nhập không quá………………(*)…………….. triệu đồng (ghi bằng chữ…………………….) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày..……tháng……..năm………. CÁ NHÂN CAM KẾT (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

 • Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

 • Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

= 108 triệu đồng

 • 3,6 triệu đồng

x 10 tháng

= 144 triệu đồng

Hướng dẫn làm Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

cam kết 02

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về cam kết thuế thu nhập cá nhân hay các vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ với chúng tôi tại Izumi.Edu.VN. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp để giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

FEATURED TOPIC