Cổng Giao Dịch Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử: Hướng Dẫn Viết Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Bảo Hiểm Thất

Bạn đã từng tự hỏi về mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Xin chia sẻ ngay với bạn một mẫu quyết định nghỉ việc kèm file tải về và hướng dẫn chi tiết viết mẫu. Điều này hết sức cần thiết để bạn có thể làm hồ sơ và hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc.

img

Đầu tiên, để hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, bạn phải có sổ BHXH trong hồ sơ của mình.

1. Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp là văn bản quan trọng để quyết định việc nghỉ việc của người lao động tại công ty hoặc doanh nghiệp.

Người lao động theo mẫu này sẽ được hưởng các trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định này sẽ nêu rõ lý do, thời gian và các quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc. Đây cũng là giấy tờ cần thiết để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

1.1 Có Bắt Buộc Ghi Rõ Lý Do Trong Quyết Định Hưởng BHTN Không?

Thực tế, việc ghi rõ lý do trong mẫu quyết định là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và rõ ràng của quyết định. Lý do giúp giải thích việc ra quyết định, hiểu nguyên nhân và hậu quả của việc nghỉ việc. Bên cạnh đó, lý do còn là căn cứ để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động sau khi nghỉ việc, bao gồm trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế và việc hoàn thành bàn giao công việc cho người tiếp nhận.

Dù pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về việc ghi rõ lý do trong mẫu quyết định nghỉ việc, tuy nhiên, việc ghi rõ lý do là cần thiết để tránh các tranh chấp, bất đồng hoặc vi phạm quyền lợi của người lao động.

2. Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Mới Nhất

Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tải về như mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-o0o-
QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ….(1)……

 • Căn cứ Bộ Luật Lao động;
 • Hợp đồng lao động đã ký ngày …………………………….(2)………………………………………
 • Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………..(3)……………………………………

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà) ….(3)…… giữ chức vụ ………..(4)….. được nghỉ việc kể từ ngày ……..(5)……

…………………………………………………………………………………..

Điều 2: Ông (Bà) …………….(3)…………………… và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
Như điều 2;
Lưu hồ sơ

2.1 Cách Viết Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Cách viết mẫu Quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể tham khảo như sau:

 • Phần đầu: Ghi quốc hiệu, tiêu ngữ, tên quyết định, người có thẩm quyền ra quyết định và các căn cứ pháp luật để đưa ra quyết định;
  (1) Ghi tên công ty toàn bộ bằng chữ in hoa. Ví dụ: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN.

 • Phần nội dung: Ghi thông tin của người được cho thôi việc, kèm quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện bao gồm:
  (2) Ghi ngày ký hợp đồng lao động gần nhất.
  (3) Ghi rõ họ tên của người được cho thôi việc.
  (4) Ghi chức vụ hiện tại đảm nhiệm tại công ty/doanh nghiệp.
  (5) Thời gian cho thôi việc và lý do cho thôi việc, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi nghỉ việc, nghĩa vụ bàn giao công việc, người chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 • Phần kết thúc: Là chức vụ của người ra quyết định thường là Giám đốc, ghi rõ họ tên, chữ ký và có đóng dấu của công ty.

Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình viết mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tìm hiểu thêm tại Izumi.Edu.VN

Tài Phạm – Izumi.Edu.VN

FEATURED TOPIC