Kinh sám hối lỗi lầm

04

Một thuở nọ, Đức Phật sinh sống tại núi Thứu Phong, gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Bhikṣu và 1.000 vị Bồ-tát.

Lúc đó, một vị đệ tử trí tuệ đệ nhất là ngài Thu Lộ Tử, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước Phật, hai gối quỳ, chắp tay và thưa hỏi Đức Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Nếu có ai đang theo đạo Phật nhưng đã từng làm điều ác trong quá khứ, họ nên sám hối như thế nào?”

Đức Phật trả lời:

“Lời nói hay đấy, Thu Lộ Tử! Đúng là vì lòng quan tâm đến tất cả loài người nên người mới háo hức hỏi vậy.”

Đức Phật tiếp tục:

“Nếu có ai đang theo đạo Phật và muốn được Thiên Chúa chứng phước, giải thoát khỏi cảnh đau đớn và tìm được con đường Đạo, hoặc muốn biết về quá khứ và tương lai, họ nên thực hiện việc lặp đi lặp lại sau:

  • Hằng ngày, đêm ngày, họ nên tắm gội thường xuyên, làm sạch miệng, mặc y phục gọn gàng, chắp tay lễ bái mười phương Phật, và thành khẩn sám hối như sau:

‘Từ vô số kiếp trước đến hiện tại, do lòng tham sân si, con đã tạo ra nhiều tội ác.

Có thể là tội ác trong thân, tội ác trong nói, hoặc tội ác trong ý định.

Có thể là muốn ngăn chặn Phật, phá hủy Kinh Pháp, hoặc tấn công các vị Tăng.

Có thể là giết người Ứng Chân hoặc giết hại cha mẹ.

Có thể là tội ác trong thân, tội ác trong nói, hoặc tội ác trong ý định.

Có thể tự sát, khuyến khích người khác tự sát, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể trộm cắp, khuyến khích người khác trộm cắp, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể lừa dối, khuyến khích người khác lừa dối, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể nói đâm thọc, khuyến khích người khác nói đâm thọc, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể mắng chửi, khuyến khích người khác mắng chửi, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể nói dối, khuyến khích người khác nói dối, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể ganh ghét, khuyến khích người khác ganh ghét, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể tham lam, khuyến khích người khác tham lam, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể chẳng tin sự thật, khuyến khích người khác chẳng tin sự thật, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể chẳng tin rằng làm điều thiện sẽ gặp phước, làm điều ác sẽ gặp bị quật, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể ăn cắp tài sản từ chùa và tư gia của các vị Tăng, khuyến khích người khác ăn cắp, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể lợi dụng từ người khác bằng cách sử dụng pháp đo ngắn hay dài, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể trộm cắp một cách cố ý, khuyến khích người khác trộm cắp một cách cố ý, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Có thể tạo ra tội ác ngỗ nghịch, khuyến khích người khác tạo ra tội ác ngỗ nghịch, hoặc lấy thúc giục từ người khác.

Những tội ác như vậy đã khiến con luân hồi trong năm đường. Đôi khi phải chịu đau đớn địa ngục, đôi khi làm ngạ quỷ, đôi khi vượt qua cửa thiên, đôi khi sinh trên cõi trời hay trên thế giới.

Những tội ác đã tạo ra trong năm đường, như không biết hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính người thầy, không tôn trọng người đạo sĩ, không tôn trọng người cầu đạo.

Miệt thị cha mẹ, miệt thị người thầy, miệt thị người cầu Đạo Ứng Chân, miệt thị người cầu Đạo Độc Giác.

Hoặc chế nhạo ganh ghét họ, coi thường Pháp, xem ác là tốt, xem thiện là tà.

Con ngày nay xin sám hối vì những tội ác đã tạo. Con mong được mười phương chư Phật thương xót, để trong cuộc đời này và những đời sau, con sẽ không tái phạm tội ác như vậy.

Con vì sao cầu xin mười phương chư Phật thương xót? Bởi vì chư Phật có thể nhìn thấu và nghe thấu tâm con. Con không dám dối gạt hay che giấu khi đối diện với Phật. Từ nay về sau, con sẽ không tái phạm tội ác.'”

Phật nói với ngài Thu Lộ Tử:

“Nếu có ai đang theo đạo Phật và không muốn chịu đau đớn địa ngục, làm ngạ quỷ, hay sinh vào cõi trần, họ cần phải sám hối và không được che giấu tội lỗi. Sau khi đạt đến tịch diệt, họ không được thực hiện những hành vi ác nữa.

Nếu không muốn sinh vào nơi không có Phật Pháp Tăng, không có lý lẽ, và không có phân biệt thiện ác, họ cần phải sám hối và không được che giấu tội lỗi.

Nếu không muốn trở thành người ngu si hay mù điếc câm ngọng, hay không muốn sanh vào gia đình làm nghề giết mổ, đánh cá, săn bắn, làm gác ngục, hoặc sanh vào gia đình nghèo khó, họ cần phải sám hối và không được che giấu tội lỗi.

Nếu có phụ nữ muốn chuyển giới thành nam, họ cần phải sám hối tội lỗi.

Nếu ai muốn đạt được Quả Nhập Lưu và không bao giờ chịu đau đớn địa ngục, làm ngạ quỷ, hay sinh vào cõi trần, họ cần phải sám hối và không được che giấu tội lỗi.

Nếu ai muốn đạt được Quả Nhất Lai và sinh vào thiên đường, hoặc muốn đạt được Quả Bất Hoàn và sinh vào 24 cõi thiên đình, hoặc muốn đạt Đạo Ứng Chân và vào tịch diệt, hoặc muốn đạt Đạo Ứng Chân và trụ ở thế gian, hoặc muốn đạt Đạo Độc Giác, hay muốn biết về quá khứ và tương lai, họ cần phải sám hối và không được che giấu tội lỗi.”

Phật nói với ngài Thu Lộ Tử:

“Hàng ngày, hãy đảnh lễ chư Phật hiện tại trong mười phương ba thời. Vì mười phương chư Phật đều sử dụng Chánh Pháp để giáo dục tất cả chúng sanh làm điều thiện, như ánh sáng mặt trời và mặt trăng chiếu soi tất cả.

Phật thuyết Kinh giảng Đạo thấm nhuần tất cả chúng sanh, như mưa làm tươi tốt cây cỏ.

Phật thuyết Kinh giảng Đạo thấm nhuần tất cả chúng sanh, để khiến họ sanh làm vua chúa, sanh lên thiên đình và thưởng thức niềm vui giàu sang.

Phật cũng khiến họ đạt được Quả Nhập Lưu, Quả Nhất Lai, Quả Bất Hoàn, Đạo Ứng Chân, Đạo Độc Giác.

Hãy thỉnh cầu mười phương chư Phật lắng nghe lời nguyện rằng:

‘Hy vọng tất cả hoạt động thiện của tất cả loài người, từ việc đọc Kinh, tu thiện, niệm Phật, làm lợi ích cho Phật Pháp, loài người, hay giúp động vật. Hễ ai làm điều thiện sẽ nhận được phước lành, ai làm điều ác sẽ gặp tai hoạ. Con xin sám hối các tội ác đã tạo. Con xin cầu cho tất cả loài người, cha mẹ trong nhiều đời kiếp, và cả các loài sâu bọ-các bậc Ứng Chân hoặc Độc Giác. Đó là ước nguyện của con. Những ai chưa hóa độ, con sẽ hóa độ. Những ai chưa được giải thoát, con sẽ giúp giải thoát. Những ai chưa đạt tịch diệt, con sẽ giúp đạt tịch diệt.’

Phật nói với ngài Thu Lộ Tử:

“Ở thời xa xưa, khi tôi là một vị Bồ-tát, tôi luôn cầu xin Phật thuyết Pháp và không vào tịch diệt. Vì vậy, khi trở thành Phật, Trì Quốc Thiên Vương và Năng Thiên Đế xuống từ cõi trời, tôi chắp tay đẳng lễ và cầu xin Phật thuyết Pháp cho tất cả loài người.”

Phật nói với ngài Thu Lộ Tử:

“Dù tất cả nam nữ trong thế gian đều đạt đến Ứng Chân hay Độc Giác, và nếu ai đó cúng dường cho tất cả các vị Ứng Chân và Độc Giác đó trong 1.000 năm, liệu phước thọ của họ có nhiều không?”

Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

“Thưa Thế Tôn! Chỉ cúng dường cho một vị Ứng Chân hay Độc Giác trong một ngày cũng đủ mang lại phước bên lớn. Còn việc cúng dường cho tất cả các vị Ứng Chân và Độc Giác trong 1.000 năm thì phước đó là vô lượng.”

Đức Phật nói:

“Tuy vậy, việc đọc Sám Hối Lỗi Lầm này một lần trong ngày đêm sáu thời vẫn không thể sánh với việc cúng dường cho tất cả các vị Ứng Chân và Độc Giác trong 1.000 năm. Phước đó gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, và ức lần so với việc cúng dường cho tất cả các vị Ứng Chân và Độc Giác.”

=> Đọc tiếp: Izumi.Edu.VN

FEATURED TOPIC