Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu: Cách thực hiện và những lưu ý quan trọng

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu là công việc quan trọng trong quá trình đấu thầu, đặc biệt đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu. Qua việc kiểm tra và đánh giá gắn liền với chuyên môn, kết quả của công việc này được thể hiện qua báo cáo văn bản.

1. Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu là gì?

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất được thực hiện trong giai đoạn đấu thầu, nhằm cung cấp thông tin chuyên môn và tổng hợp các kết luận liên quan đến hồ sơ đề xuất chỉ định thầu. Quá trình đánh giá này đảm bảo quan tâm toàn diện đến các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật và giá cả. Báo cáo đánh giá này giúp các bên liên quan tiếp cận thông tin và sử dụng báo cáo như một căn cứ quan trọng trong hoạt động của mình.

Trong nội dung báo cáo, sẽ bao gồm thông tin cơ bản về giới thiệu gói thầu, dự án và kết quả đánh giá của cơ quan thực hiện. Kết luận và kiến nghị liên quan cũng được đề cập trong báo cáo này.

2. Mẫu báo cáo theo quy định mới nhất:

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ HSĐX]

Số: ….. /………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.., ngày…. tháng…. năm….

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Gói thầu ….. [Ghi tên gói thầu]

thuộc dự án ….. [Ghi tên dự án]

Kính gửi: ….. [Ghi tên Bên mời thầu]

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

  1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Phần này cung cấp khái quát về dự án, gói thầu và các văn bản pháp lý liên quan. Đây là cơ sở để thực hiện gói thầu và bao gồm cả danh sách văn bản pháp lý được đính kèm.

  1. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được …. [Ghi tên Bên mời thầu/tổ chức tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp] thành lập theo Quyết định số ….. [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện đánh giá HSĐX gói thầu ….. [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án …. [Ghi tên dự án].

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Phần này mô tả số lượng, tên, chức vụ, vị trí và công việc của từng thành viên trong tổ chuyên gia.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Phần này nêu cách thức làm việc của tổ chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn thành và quy chế làm việc của tổ chuyên gia.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐX

  1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSĐX được tổng hợp trong Bảng số 2.

  1. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐX được tổng hợp trong Bảng số 3.

b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐX không hợp lệ và các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX của nhà thầu (nếu có).

  1. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu được tổng hợp trong Bảng số 4.

b) Thuyết minh các trường hợp không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

c) Các nội dung làm rõ HSĐX nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có).

  1. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá chi tiết về kỹ thuật của HSĐX được tổng hợp trong Bảng số 5.

b) Thuyết minh các trường hợp không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá.

  1. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá của HSĐX được tổng hợp trong Bảng số 6.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổ chuyên gia nêu rõ kết luận về nhà thầu đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu theo quy định và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu, các thành viên của tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến, lý do và ký tên.

3. Lưu ý khi lập báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu:

Hình thức của mẫu báo cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các thông tin cần được điền đúng và chính xác theo từng nội dung.

Nội dung báo cáo phải đúng theo quy định của pháp luật, súc tích và dễ hiểu. Các thông tin cung cấp phải trung thực và đáng tin cậy. Điều này đảm bảo báo cáo là căn cứ đánh giá chính xác hồ sơ đề xuất chỉ định thầu.

Trong báo cáo, cần nêu rõ danh sách nhà thầu được xem xét, loại bỏ và nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Căn cứ pháp lý quan trọng để chuẩn bị báo cáo là Luật Đấu thầu năm 2013 và Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đọc thêm các mẫu đánh giá chuyên môn tại đây

FEATURED TOPIC