Luyện tập anken và ankađien: Bí quyết hóa học 11

Chào mừng các bạn đến với Izumi.Edu.VN! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về luyện tập anken và ankađien trong bài học Hóa học 11. Đây là một chủ đề quan trọng và thú vị, hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ!

So sánh giữa anken và ankađien

Đặc điểm

Anken và ankađien có một số đặc điểm khác nhau:

 • Công thức phân tử chung: Anken có công thức phân tử CnH2n (với n ≥ 2), trong khi ankađien có công thức phân tử CnH2n-2 (với n ≥ 3).
 • Đặc điểm cấu tạo: Anken có một liên kết đôi C=C, có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi. Một số anken còn có đồng phân hình học. Trong khi đó, ankađien có hai liên kết đôi C=C, cũng có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi. Một số ankađien cũng có đồng phân hình học.

Tính chất hóa học

Cả anken và ankađien đều có những tính chất hóa học đặc trưng:

 • Phản ứng cộng: Cả anken và ankađien đều có thể phản ứng cộng với hiđro, hiđro halogenua, và brom (trong dung dịch).
 • Phản ứng trùng hợp: Cả anken và ankađien cũng có khả năng phản ứng trùng hợp.

Dưới đây là một số phương trình hóa học minh họa cho anken và ankađien:

Anken:
CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2 →toNi CH3 – CH2 – CH2 – CH3
CH2 = CH – CH = CH2 + HBr →40Co CH3 – CH = CH – CH2Br (cộng 1,4)
n CH2 = CH – CH = CH2 →xtto, p (- CH2 – CH = CH – CH2 -)n

Ankađien:
CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2 →toNi CH3 – CH = CH – CH2 – CH3
CH2 = CH – CH = CH2 + HBr →40Co CH2Br – CH=CH – CH2Br (cộng 1,4)
n CH2 = CH – CH = CH2 →xtto, p (- CH2= CH – CH= CH2 -)n

Sự chuyển hoá lẫn nhau giữa ankan, anken, ankađien

Hình 1 minh hoạ cho sự chuyển hoá lẫn nhau giữa ankan, anken và ankađien.

Hình 1

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

Giờ đây, chúng ta hãy thử sức với vài câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến anken và ankađien:

 1. Anken X có công thức cấu tạo CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3. Tên của X là:

  • A. isohexan
  • B. 3-metylpent-3-en
  • C. 3-metylpent-2-en
  • D. 2-etylbut-2-en
 2. Cho các phát biểu sau:
  (1) Trong phân tử anken có một liên kết đôi C=C
  (2) Những hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n là anken
  (3) Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở có công thức phân tử CnH2n
  (4) Anken là hiđrocacbon no, mạch hở có chứa liên kết đôi C=C trong phân tử

  Số nhận xét đúng là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 3. Số đồng phân anken có công thức phân tử C5H10 là:

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
 4. Hợp chất C5H10 mạch hở có số đồng phân cấu tạo là:

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 10
 5. Cho các chất có công thức: CH3CH=CH2 (I), CH3CH=CHCl (II), CH3CH=C(CH3)2 (III), C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV), C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V). Những chất có đồng phân hình học là:

  • A. (I), (IV), (V)
  • B. (II), (IV), (V)
  • C. (III), (IV)
  • D. (II), (III), (IV), (V)
 6. Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì sản phẩm chính thu được là:

  • A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br
  • B. CH3-CH2-CHBr-CH3
  • C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br
  • D. CH3-CH2-CH2-CH2Br
 7. Số đồng phân cấu tạo anken ở thể tích (đktc) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất là:

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4
 8. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng:

  • A. NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O.
  • B. NaCl(rắn) + H2SO4 (đặc) NaHSO4 + HCl.
  • C. C2H5OH C2H4 + H2O.
  • D. CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn) Na2CO3 + CH4.
 9. 0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là:

  • A. C3H6
  • B. C4H8
  • C. C5H10
  • D. C5H8
 10. Cho hiđrocacbon mạch hở X phản ứng với brom (dung dịch) theo tỉ lệ mol 1:1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là:

  • A. but-1-en
  • B. but-2-en
  • C. propilen
  • D. butan

Đó là những câu hỏi thử thách cho chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu và trả lời các câu hỏi này để nắm vững kiến thức về luyện tập anken và ankađien nhé!

FEATURED TOPIC